REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ORAZ DEFINICJE

 

1.         Regulamin określa:

- zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie ze Sklepu

- prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.

 

2.         Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

3.         Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 

 DEFINICJE

 

·          Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

·          Sprzedawca: Alina Ziemba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Alina Ziemba, ul. Kamienicka 20/1, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472004114.

·          Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

·          Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

·          Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

·          Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.uszytezesnow.com.

·          Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

·          Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

·          Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

·          Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

·          Zamówienie – zakup Towaru dokonany przez Klienta za pomocą strony www.uszytezesnow.com

·          Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 

1.         Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres Alina Ziemba Pracownia, ul. Kamienicka 20/1,43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej sklep@uszytezesnow.pl.

2.         Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

 

1)         Sklep Internetowy,

2)         Newsletter,

3)         Opiniowanie (komentowanie),

4)         Konto.

 

3.         Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.         Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.         Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

6.         Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

                       

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

 

1.         Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

 

1)         Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a)         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów   i innych osób, których dane dotyczą;

b)         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c)         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

f)         przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2)         Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3)         Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki          uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 

3.         Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na         zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 1)        prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

 2)        prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

 3)        prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

 4)        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

 5)        prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 

4.         Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia       Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie           Sprzedawcy.

 

5.         Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli    upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii    Europejskiej lub prawo polskie.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

1.         Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.         Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.        Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@uszytezesnow.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Alina Ziemba, ul. Kamienicka20/1, 43-300 Bielsko-Biała.

 

§ 2. Newsletter

 

1.         Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.         Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.         Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4.         Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@uszytezesnow.pl  lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Alina Ziemba ul. Kamienicka 20/1, 43-300 Bielsko-Biała.

 

§ 3. Opinie

 

1.         Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2.         Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.         Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.        Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie opisana została w regulaminie.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są realizowane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

Poprzez czas realizacji zamówienia rozumie się okres przygotowania towaru do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za Towar,  chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy liczony jest do chwili zawarcia umowy

W przypadku zakupu gotowego towaru czas realizacji wynosi do 2 dni roboczych. Indywidualne zamówienia są  realizowane wg terminów podanych przy opisie produktu.

W przypadku Towarów o różnych terminach realizacji zamówienia, wiążącym terminem jest najdłuższy wskazany termin.

 

§ 3. Płatności

 

Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  

Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

Klient może wybrać formę płatności:

przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

zapłata za pośrednictwem systemu płatności tpay,- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu tpay. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności tpay.

zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 

 

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie  3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

§ 4. Dostawa

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

Klient, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą oraz dokonania zapłaty, może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Kamienicka 20/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Sprzedawca wskazuje, że:

1)         z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2)         przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a)         szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b)        zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c)         ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d)        szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

żądać wymiany produktu na wolny od wad,

żądać usunięcia wady,

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w Sklepie jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: sklep@uszytezesnow.com. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. 

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, oraz dokumentację fotograficzną.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)         możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2)         możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

o świadczenie usług (np. wykonanie produktu wg zamówienia) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

w której Towarem jest rzecz wykonana według specyfikacji,

w której Towarem jest rzecz zindywidualizowana służąca zaspokojeniu potrzeb

 

 

5.         Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.         Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.         Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania.

 

 

 

                       

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.         Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2.         Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.uszytezesnow.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.         Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.uszytezesnow.com bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

 

Alina Ziemba,  Alina Ziemba

ul. Kamienicka 20/1, 43-400 Bielsko Biała

uszytezesnow@gmail.com

 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 18 PLN.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

                                  

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….y..............................                                                                                  

                                                                                  ...........................................................                                                                                                          miejscowość, data

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

                                                                                   Alina Ziemba, Pracownia Alina Ziemba

                                                                                   ul. Kamienicka 20/1, 43-400 Bielsko-Biała

                                  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

 

Wydanie/odbiór[1] towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Poniżej wskazuję dane (nr konta bankowego) do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

 

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie pa[1] Niepotrzebne skreślić.