Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej www.uszytezesnow.com

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony i sklepu internetowego uszytezeznow.com, dostępnych pod adresem https://uszytezesnow.com

Administratorem strony jest Alina Ziemba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Alina Ziemba z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Kamienicka 20/1,
NIP
5472004114.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności możliwy jest kontakt z administratorem wysyłając wiadomość na adres pracownia@uszytezesnow.com

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.   Administrator – Alina Ziemba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Alina Ziemba, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Kamienicka 20/1,
 NIP 5472004114.

2.   Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://uszytezesnow.com,

3.   Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony internetowej.

 

Informacje podstawowe

 

·        Użytkownik: składając zamówienie, zakładając konto, edytując profil, kontaktując się z administratorem, zapisując się na newsletter, składając reklamację przekazuje swoje dane osobowe. Administrator gwarantuję, że dane Użytkownika pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.

·        Administrator korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

·        Administrator zapewnia możliwość udostępniania treści dostępnych na stronie w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dotyczące usługi AddThis.

·        Administrator wyświetla na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram. 

·        Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi działania podejmowane na stronie przez Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

·        Administrator wykorzystuję pliki cookies własne.

Informacje szczegółowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Alina Ziemba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Alina Ziemba z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Kamienicka 20/1, NIP 5472004114.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1.     prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.     prawo do przenoszenia danych,

4.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem pracownia@uszytezesnow.com. Administrator może odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z Administratorem, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.

Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1.  OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5/1, 54 - 402 Wrocław w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2.  Mailer Lite w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,

3.  Rachco Sc. M. Leszczyńska & A. Węglarz, ul. 1 - go Maja 21, 43 - 300 Bielsko - Biała - w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie,

       4.  Poczta Polska - w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w sklepie.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

W ramach systemu mailingowego dane przechowywane są na serwerze znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej, tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się, dostawca systemu mailingowego przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, Użytkownik musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Dane te w każdej chwili Użytkownik może zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zostaje zawarta z administratorem na podstawie regulaminu.

Dane osobowe Użytkownika zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. Użytkownik w każdej chwili może podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, zostanie wystawiona faktura, to w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

Jeżeli Użytkownik odstępuje od umowy zawartej na odległość lub składa reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazuje Administratorowi swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym. Następnie Administrator przetwarza te dane w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są archiwizowane przez Administratora. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

Newsletter

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez Administratora. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe Użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku newslettera jest jego zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, do momentu rezygnacji otrzymywania newslettera.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. 

Funkcje społecznościowe

Strona wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi AddThis.

Na stronie dostępny jest likebox oraz instagram feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Analiza i statystyka

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in.  adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.